Sanjay Puri

Founder & Chairman

Bharat Ramani

Senior Strategist

Prakash Sharma

Senior Growth Hacker

Sujitha Harikrishnan

Head of Legal Affairs

Praisson Segal

Partnerships & Events